Anexa nr. 3 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 395/25.09.2014

 R E G U L A M E N T U L D E F U N C Ț I O N A R E
AL PARCULUI INDUSTRIAL SLATINA

             CAP. I – Noțiuni și definiții

          Art. 1. -   În cuprinsul prezentului Regulament, termenii de mai jos au  următoarele semnificații:

       a)  - Administratorul parcului - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial;

            b) - Rezidentul parcului - orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:

                c) - Unitate - parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul ori mai mulţi dintre rezidenţii parcului, după caz, desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilităţi specifice, cu respectarea dispoziţiilorlegislației în vigoare privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

      d)  - Infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet;
         e) - Infrastructura comună - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părţile destinate folosinţei comune de către toţi rezidenţii parcului a construcţiilor, instalaţiilor, părţilor componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare, precum şi căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări şi servicii de internet;
  f) - Infrastructura exclusivă - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din construcţiile, instalaţiile, părţile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare aferente unităţilor existente în cadrul parcului industrial;
        g) - Contract de prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între administratorul parcului şi rezidentul parcului, prin care se stabileşte cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre administratorul parcului şi rezidentul parcului, în sensul că le reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce şi interdependente privind asigurarea folosinţei a uneia sau mai multor unităţi, precum şi asigurarea tuturor şi oricăror utilităţi şi servicii necesare activităţilor desfăşurate în cadrul parcului industrial, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, folosinţa căilor de transport de orice fel edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial, de către administratorul parcului, în schimbul plăţii contravalorii acestora de către rezidentul parcului;
 h) - Cheltuielile de mentenanţă comune - sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenţii parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părţi proporţionale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări efectuate, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;
          i)  - Cheltuielile de mentenanţă individuale - sumele de bani datorate administratorului parcului de către rezidentul parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări efectuate, după caz, asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii ce formează obiectul respectivului contract, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;
      j)  - Contravaloare utilităţi - sume de bani stabilite şi datorate administratorului de către rezidenţii parcului, în baza contractului de închiriere sau contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, contracte încheiate conform legislaţiei specifice;
  k) - Platforma industrială - terenul şi ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport şi drumuri de incintă edificate pe acesta, în scopul dezvoltării oricăror activităţi economice;
        l)  - Titlul  de parc industrial - actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de legislația în vigoare privind  constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
  k)   - Fondatori - autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale dezvoltate;
    l)  - Parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic, business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori - terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi specifice, de către rezidenţii parcului, cu respectarea întocmai a principiilor  care guvernează constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
    m) - Regulamente - acte juridice unilaterale elaborate de către administratorul parcului, cu forţă obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare şi funcţionare a fiecărui parc industrial;

             Art. 2. - Constituirea și funcționarea parcului industrial, este guvernată de urmatoarele principii:
a) - egalitatea de tratament pentru toți rezidenții parcului;
b) - neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenților parcului;
c) - obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toți rezidenții parcului;
d) - stimularea constituirii de noi locuri de munca în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

                    CAP. II.  – Dispoziții generale

      Art. 3. - Parcul Industrial Slatina, este situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Slatina,  în intravilan, pe strada Milcov  nr. 12,   având  o suprafață totală de 31,25 ha.
 Art. 4.   Terenul aferent Parcului  Industrial Slatina, în suprafață totală de 31,25 ha.,  se află în proprietatea privată a Municiului Slatina, fiind lotizat în  opt loturi  distincte identificate astfel:
                      1)  - lotul  1 –  teren în suprafață de   172.090  mp, cu vecinătățile:
  - N - domeniu privat al municipiului Slatina  (lot 6 - cale de acces nou creată) și  teren domeniu privat al municipiului Slatina( lot 1B);  - S - drum de exploatare - limită administrativă comuna Milcov; - E – drum județean și domeniu privat al municipiului Slatina (lot 6 - cale de acces nou creată); - V – drum de exploatare ;
           2)  - lotul  2 –  teren în suprafață de  22.036, cu  vecinătățile:
- N - domeniu privat al municipiului Slatina  (lot 6 - cale de acces nou creată) și  teren domeniu privat al municipiului Slatina( lot 1B);  - S -  teren domeniu privat al municipiului Slatin ( lot  de teren 1A; - E – domeniu privat al municipiului Slatina  (lot 6 - cale de acces nou creată); -V – teren domeniu privat al municipiului Slatina;
                                                                                                      
                 3)  - lotul nr. 3 teren în suprafaţă de 40.216 mp (4,021ha), cu vecinătăţile:
          - N - domeniu privat al municipiului Slatina (lot 6 - cale de acces nou creată și lot nr. 7),  ; - S –  teren domeniu privat al municipiului Slatina ; -E - teren domeniu privat al municipiului Slatina ( lot 6 -  cale de acces nou creată și lot nr. 1); - V– teren domeniu privat al municipiului Slatina și teren domeniu public (haldă);                                                                                                                       
             4)- lotul nr.  4 – teren în suprafaţă de  17.918 mp (1,79ha), cu vecinătăţile:
        - N  -  S.C. ALPROM S.A. și teren domeniu privat al municipiului Slatina -  lot nr. 7;  - E - (teren domeniu privat al municipiului Slatina lot nr. 4 și depozite tehnologice S.C. ALPROM S.A.; -  S și V -  teren domeniu privat al municipiului Slatina ( lot 6 - cale de acces nou creată);
         5)- lotul nr. 5teren în suprafaţă de  21.244  mp (2,124ha), cu vecinătăţile:
       - N -  depozite tehnologice ; -  S –  teren domeniu privat al municipiului Slatina ( lot nr. 5); - E -  domeniu public; - V -  teren domeniu privat al municipiului Slatina ( lot 6 - cale de acces nou creată și lotul nr. 3 );
           6)- lotul nr.  5teren în suprafaţă de 15.099  mp ( 1,51ha), cu vecinătăţile:
            - N - teren domeniu privat al municipiului Slatina (lot nr. 4); - S – teren domeniu privat al municipiului Slatina (lot 6- cale de acces nou creată); - E –   ;- V - teren domeniu privat al municipiului Slatina  ( lot 6 - cale de acces nou creată);
           7)- lotul nr. 6 – teren în suprafaţă de 9707 mp (0,97ha) – cale de acces nou creată cu vecinătăţile:
- N  și E – teren domeniu privat al municipiului Slatina (loturile de teren 3, 4 și 5);- S și V - teren domeniu privat al municipiului Slatina (loturile de teren 1,2 și7)
          8)- lotul nr.  8 – teren în suprafaţă de 14.229  mp (1,42 ha), cu vecinătăţile:
     -  N -E -  S.C. ALPROM S.A.;  - S- E -  teren domeniu privat al municipiului Slatina ( loturile 2, 3 și 6 - cale de acces nou creată); -  S - V - teren domeniu public al municipiului Slatina  (haldă );
-  N - V–  teren  domeniu   public - Valea Urlătoarea,
            în vederea valorificării și administrării acestuia pe categorii de funcțiuni în cadrul Parcului Industrial Slatina
   Art. 5. - Administratorul  Parcului Industrial Slatina, este  S.C. Slatina Industrial Parc  S.A. -  persoană juridică de drept public, constituită sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca acționari - Consiliul Local al Municipiului Slatina – acționar majoritar  și S.C. Loctrans S.A. Slatina.
Art. 6.  -  S.C. Slatina Industrial Parc  S.A., deţine titlul de parc industrial, pentru  suprafața totală de teren de 31,25 mp,  în conformitate cu Ordinul M.D.R.A.P. nr.28/10.01.2014 și prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale dezvoltate.
   Art. 7. -  Exploatarea unităților existente în  Parcul Industrial Slatina,  urmează a se face în baza contractelor de vânzare-cumpărare și prestări de servicii conexe pe care Municipiul Slatina și Societatea-Administrator le  va încheia cu persoanele juridice care desfășoară activități economice care se încadrează în profilul parcului industrial.
  Art. 8. -  În conformitate cu Planul Urbanistic Zonal aprobat și cu reglementările urbanistice aprobate pentru amplasamentul Parcului Industrial Slatina  - după realizarea infrastructurii de drumuri și utilități - suprafeţele disponibile în Parcul Industrial Slatina  (de tip “greenfield”), vor avea două destinaţii: teren destinat serviciilor şi teren destinat activităţilor de producţie şi cercetare.

 CAP. III. - Domeniile de activitate acceptate în  Parcul Industrial Slatina

        Art. 9. -  În Parcul Industrial Slatina  se vor  realiza cu preponderenţă următoarele activități:
a) -  industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;
b)-  afaceri, în care predomină activităţile financiar-bancare, de consultanţă, proiectare,
cercetare-dezvoltare, precum şi activităţi de administrare a afacerilor;
c) - distribuţie, în care predomină activităţile de depozitare mărfuri şi logistică;
d)-  servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;
e) - pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităţi, se pot desfăşura o serie de servicii conexe și anume: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, servicii juridice, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare şi altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.
În  Parcul Industrial Slatina , rezidenții sunt obligați să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizati, să asigure și să respecte măsurile de protecţie a mediului, precum şi toate celelalte dispoziţii legale generale sau specifice obiectului concret de activitate.
Data la care se dobândește calitatea de rezident al Parcului Industrial Slatina,  este data încheierii de către rezident a contractului  prin care dobândește un lot de teren din incinta parcului,  prin procedurile stabilite de  Consiliul Local al Municipiului Slatina, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra terenului și societatea administrator - S.C. Slatina Industrial Parc S.A.

               CAP. IV. -   Drepturi și obligații ale administratorului  Parcului Industrial Slatina

   Art. 10.  Obligațiile administratorului parcului industrial – S.C. Slatina Industrial Parc S.A.

       Administratorul parcului  industrial, are in principal, urmatoarele atributii și obligatii:
 
a)  - să respecte și să monitorizeze respectarea principiilor referitoare la egalitatea de tratament pentru toți rezidenții Parcului, la neimplicarea Societății-Administrator în practici abuzive împotriva rezidenților Parcului, la obligativitatea respectării de către rezidenții Parcului a regulamentelor interne, precum și a principiului referitor la stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional;
b)  - să încheie contractele de prestări de servicii conexe cu rezidenții Parcului selectați potrivit prezentului Regulament;
c) - să asigure rezidenților Parcului,  dreptul de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de vânzare-cumpărare și prestări servicii conexe încheiate cu aceștia, inclusiv dreptul acestora de a edifica construcții pe terenul aferent unităților în baza contractelor încheiate conform legii;
d) - să asigure rezidenților Parcului, dreptul de folosință asupra infrastructurii comune din  Parcul Industrial Slatina;
e) - să efectueze lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări efectuate, după caz, asupra infrastructurii Parcului, astfel încât să asigure rezidenților Parcului folosința normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;
f) - să încheie, numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, exceptând situațiile în care actele normative în vigoare impun încheierea acestor contracte direct cu rezidenții Parcului, în numele și pe seama acestora;
g) -  să elaboreze strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a Parcului Industrial  Slatina;
h) - să asigure publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și avizier;
i) - să gestioneze fondurile obținute din activitatea de administrare a Parcului Industrial  Slatina, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a Parcului;
j) - să depună diligențele pentru atragerea surselor de finanțare în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a proiectelor investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii Parcului Industrial;
k) - să colaboreze și să coopereze cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul Parcului Industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;
l) - să dezvolte parteneriate în vederea implementării strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial;
m) să îndeplinească orice alte obligații stipulate în contractele de prestări servicii conexe și/sau în regulamentele proprii.

Art. 11. -   Drepturile Municipiului Slatina și a Administratorului  parcului industrial
        Municipiul Slatina și Administratorul parcului industrial are urmatoarele drepturi:
În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu rezidenții Parcului, Municipiului Slatina în calitate de vânzător  și  Societății administrator Slatina  Industrial Parc   S.A., le  revin, în principal, următoarele drepturi:
a) -  să încaseze de la rezidenții Parcului, sumele de bani datorate Societății-Administrator de către aceștia, în baza contractelor de vânzare-cumpărare  și prestări de servicii conexe și a prezentului Regulament de Funcționare;
b) - să emită regulamentele obligatorii pentru rezidenții Parcului, în activitatea de gestionare și de administrare a Parcului Industrial Slatina;
c) să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea, în cadrul Parcului Industrial, a oricărei dispoziții legale și/sau a oricărei prevederi cuprinse în regulamentele emise de către Societatea-Administrator;

      1. - să exercite orice alte drepturi stipulate în contractele de vânzare-cumpărare și prestări de servicii conexe și/sau în regulamentele proprii, precum şi în legislaţie.

                CAP. V .  Drepturile și obligațiile  rezidenților Parcului Industrial Slatina

               Art. 12.  - Obligațiile rezidenților Parcului Industrial Slatina

            În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Municipiul Slatina în calitate de vânzător și cu Societatea-Administrator Slatina Industrial  Parc S.A., rezidenților Parcului le revin, în principal, următoarele atribuții și obligaţii:
a) - să achite preţul terenurilor la valoarea adjudecată la licitaţie, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică;
b) – să plătească cheltuielile  ocazionate de încheierea contractelor  de vânzare-cumpărare: costurile propriu-zise ale actului, taxele de autentificare, onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.;
c) – să întocmească prin grija şi pe cheltuiala proprie  documentaţiile de urbanism  (Plan Urbanistic Zonal) necesare pentru zona în care este situat terenul, în scopul reglementării condiţiilor de construire, accesibilităţii, racordării la reţelele edilitare, relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea, conformarea construcţiilor şi amenajărilor, etc. dacă acestia doresc modificarea PUZ-ului actual;
d) - să obţină autorizaţiile de construire în vederea realizării investiţiilor  conform proiectelor aprobate și avizelor legale;
e) – să realizeze prin grija şi pe cheltuiala proprie, lucrările de echipare edilitară a terenului, cu utilităţile necesare;
f) -  să încheie cu administratorul parcului industrial - S.C. Slatina Industrial Parc S.A.,  contractul de servicii conexe și să plătească  administratorului parcului sumele prevazute in contract, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de mentenanta comune, precum si contravaloarea utilitatilor furnizate;
g) să respecte regulamentele emise de catre administratorul parcului industrial;
h) -  să folosească  infrastructura exclusiva aferenta, respectiv infrastructura comuna, cu diligenta unui bun proprietar, sa nu le degradeze sau deterioreze, astfel incat, cu exceptia uzurii normale, sa le mentina in starea de la momentul incheierii contractului de prestari de servicii conexe; 
i) – să respecte normele de protecție a muncii, P.S.I  şi protecţia mediului în desfășurarea activității proprii pentru care este autorizat, cu respectarea legislației in vigoare privind protectia mediului;

j) -să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislatia în vigoare pentru desfășurarea activității; toate cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului propus și asumat vor fi suportate în întregime de către rezident;
k) -să execute din fonduri proprii lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare aflate la limitele unității la locațiile specificate și să plătească lunar sau la scadență, conform reglementărilor aplicabile, consumul de apă, energie electrică și termică, canalizare și alte servicii, conform contractelor de servicii încheiate cu societatea  a administrator sau în nume propriu cu furnizorii/prestatorii;
l) -să nu cesioneze terților, sub orice formă juridică sau faptică în tot sau în parte, direct sau indirect, dreptul de folosință asupra unității și asupra infrastructurii sau să schimbe destinația spațiului ori natura activitatii/activităților desfășurate, fără să anunțe  administratorul Parcului – S.C. Slatina Industrial Parc S.A. printr-o simplă Notificare.;
m) -  să execute din fonduri proprii lucrări de amenajare pentru suprafaţa de teren neconstruită;
n) să respecte regulile de acces şi de circulaţie în cadrul incintei Parcului Industrial  Slatina, elaborate de Societatea-Administrator a Parcului;
o) -  să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către Societatea-Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și Municipiul Slatina , respectiv SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

 Art. 13 . - Drepturile rezidenților Parcului Industrial Slatina

            În cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Municipiul Slatina în calitate de vânzător și cu Societatea-Administrator Slatina Industrial Parc S.A., rezidenților Parcului le revin, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul de folosinţă asupra unităţii/unităţilor care formează obiectul contractelor încheiate în mod legal de către Societatea-Administrator cu rezidenţii în baza prezentului Regulament și a Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
b) dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune și exclusive, după caz, aferente unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de vânzare - cumpărare şi prestări de servicii conexe, în baza acestui regulament și a contractului de furnizare/prestare servicii încheiat în nume personal de către rezidenți cu furnizorii/ prestatorii de servicii autorizați/licențiați;
c) scutire de la plata impozitului aferent terenului și cladirilor , autorizațiilor de construire și a cerificatelor de urbanism pentru terenul și construcțiile din parcul industrial , conform legii, pe toată perioada acordării titlului de Parc Industrial.
d) orice alte drepturi care rezultă din contractele încheiate în mod legal de către Municipiul Slatina ,respective Societatea- Administrator cu rezidenţii, în baza prezentului Regulament și a Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

 CAP. VI. - Infrastructura Parcului Industrial Slatina

              Art. 14. - După finalizarea lucrărilor de introducere a infrastructurii de utilități, Parcul Industrial SLATINA  va dispune de următoarele utilităţi şi dotări:

  1. reţea de energie electrică
  2. rețea de gaze

            c) reţea de apă
d) rețea de canalizare menajeră
e) rețea de canalizare pluvială
f) rețea de iluminat stradal şi perimetral în  Parcul Industrial Slatina 
g) reţea de căi de acces şi de transport, aprovizionare şi de distribuţie bunuri;
h) rețea de telecomunicații
 Ar. 15. - Racordarea acestora se va face printr-un drum colector la strada Milcov. Fiecare parcelă va avea acces direct la reţeaua de drumuri din interiorul Parcului Industrial.
Art. 16. - În ceea ce privește alimentarea cu gaz metan, racordarea la reţeaua de gaze naturale a parcului se va realiza pe baza unui proiect tehnic avizat de către S.C.GDF SUEZ S.A. (furnizorul de gaze naturale) şi a unui aviz de principiu emis de către Municipiul Slatina .
Art. 17. - Modalitățile de exploatare a terenurilor ocupate în Parcul Industrial  Slatina  și de realizare/de utilizare a construcțiilor în Parc sunt reglementate prin Planul de Urbanism al Zonei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  Slatina  nr. 168/2006, care poate fi consultat pe pagina web a municipiului, la link-ul următor:http://www. primariaslatina .ro/

 CAP. VII. - Dobândirea și exercitarea de către rezidenți a dreptului de folosință asupra unităților din  cadrul  Parcul Industrial Slatina
            
 Art. 18. - Procedura de  transmitere către potențialii rezidenți ai Parcului Industrial  Slatina, a  terenurilor destinate realizării  de investiții  în vederea desfășurării activităților specifice parcului industrial, este vânzarea prin licitație publică organizată în condițiile legii.
     Art. 19. - În urma desfășurării procedurii de licitație publică cu selecție de oferte, se vor încheia contracte de vânzare-cumpărare cu operatorii economici  care au depus oferte și au fost selectați și desemnați câștigători ai licitației.
 Art. 20. – (1)Rezidenților prezenți în  Parcul Industrial Slatina  le este interzis să cesioneze sub orice formă juridică sau faptică, directă sau indirectă, în tot sau în parte, terenul  dobândit, sau să vândă, să închirieze  ori să transmită folosinţa construcţiilor realizate din investiţiile proprii fără Notificarea prealabilă  în scris al  Societății-Administrator.
(2) După transmiterea Notificării către Societatea-Administrator, noile activităţi desfășurate de Concesionar ,trebuie să respecte profilul general de activitate al Parcului.
 Art. 21. - Rezidenților prezenți în  Parcul Industrial,  le este interzis să schimbe, fără Notificarea , în  scris a Societății-Administrator, profilul iniţial al activităţii în considerarea căruia i-a fost acceptată oferta. Schimbările vor fi admise, însă, doar cu respectarea profilului general de activitate al Parcului.
 Art. 22. - Exercitarea de către rezidenții Parcului Industrial Slatina a dreptului de folosință asupra infrastructurii comune și asupra infrastructurii exclusive, condițiile și termenii de furnizare, în condițiile legii, a utilităților în cadrul Parcului Industrial Slatina, regulile referitoare la accesul în perimetru şi la regimul circulației pietonale și cu autovehicule în incinta Parcului Industrial Slatina, la modul de calcul al cheltuielilor individuale și al cheltuielilor colective, precum și măsurile impuse în domeniul protecției mediului vor fi reglementate distinct de către Societatea-Administrator, printr-un regulament obligatoriu adoptat conform art.14 din Legea  nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza actelor de înființare și de funcționare a   S.C. Slatina Industrial  Parc  S.A.

 CAP. VIII . - Taxa de pentru servicii conexe (mentenanță) percepută de către Societatea-Administrator

- Este  de 0,5 Euro/mp/an (fără T.V.A.)pentru suprafețe de teren până la 50.000 mp
- Este de 0,4 Euro/mp/an (fără T.V.A) pentru suprafețe de teren   între 50.000 – 150.000 mp;
- Este de 0,3 Euro/mp/an (fără T.V.A) pentru suprafețe de teren peste 150.000 mp
Taxa pentru servicii conexe se calculează la întreaga suprafață a terenului deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare a terenului.
Taxa de administrare se plătește de către rezidentul persoană juridică începând cu data semnării contractului de prestări servicii conexe, pe toată durata exploatării terenului în  Parcul Industrial Slatina .
În schimbul taxei de administrare, Societatea-Administrator asigură serviciile de iluminat public, de curățire și deszăpezire în spații comune, de supraveghere a accesului în Parcul Industrial Slatina   și în spațiile comune, de întreținere și de reparare a drumurilor interioare comune și va efectua demersurile necesare întreținerii și reparării rețelelor de utilități până la limita unității aflate în folosință/în proprietate.
Preţul Terenului şi taxa pentru servicii conexe, stabilite prin contractul /contractele încheiat/încheiate cu rezidenții, vor fi actualizate anual cu inflația din Zona Euro.

                   CAP. IX  -  DISPOZIȚII FINALE
Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial  SLATINA , intră în vigoare la data aprobării Adunării Generale a Acționarilor a SC Slatina Industrial Parc S.A.pentru amplasamentul situat în Municipiul Slatina, strada Milcov , nr. 12 .
Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial  SLATINA , reprezentată de contractul-cadru de prestăriservicii conexe, poate fi modificat și actualizat prin hotărârea Adunării Generale aAcționarilor SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.
Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial  SLATINA  este obligatoriu pentru toți rezidenții Parcului Industrial Slatina şi pentru succesorii lor în drepturi. În situaţia în care, rezidenţii cesionează drepturile lor către terţi, în condiţiile permise de prezentul Regulament, au obligaţia inserării în contractul de cesiune a unei clauze privind opozabilitatea prezentului Regulament faţă de cesionari şi constituieanexă la contractele de cesiune.

Prezentul Regulament de Funcționare a Parcului Industrial  SLATINA  a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.395/25.09.2014.

Contact